Zastupitelé pozemky neprodali

Málokdy se v bodu Majetkové změny na jednání městského zastupitelstva strhne taková diskuse, jako tomu bylo v pondělí 2. října. 

Ze čtyř podbodů majetkových změn byla schválena směna pozemků na Kalištích (v katastrálním území Budenín), a to všemi hlasy přítomných zastupitelů. Další směnu pozemků pro výstavbu biokoupaliště v katastrálním území Votice  za pozemky v katastrálním území Budenín zastupitelstvo také schválilo, i když hlasování nebylo jednotné. Pro směnu bylo deset zastupitelů, hlasování se zdrželo pět zastiputelů ( Martin Rataj (ANO 2011), Bohumil Spálenka ml. (ANO 2011), Jana Špačková (ANO 2011), Miloš Tomeš (Nestraníci, zainteresovaný v této směně pozemků) a Zdeněk Stárek (Občané.cz).

Prodeje pozemků schváleny nebyly. V prvním případě šlo o prodej pozemku parc. č. 653/1 trvalý travní porost v Budeníně o výměre 235 m². Na základě žádosti majitelky sousední nemovitosti vyhlásila rada města záměr prodeje pozemku. K uvedenému záměru přišly dvě nabídky. Od žadatelky,  která nabídla kupní cenu ve výši 24 000 Kč a od dalšího zájemce, který nabídl kupní cenu ve výši 50 000 Kč. „Na základě ústního jednání se rozhodla žadatelka zvýšit svoji nabídku na 50 500 Kč. Rada města doporučuje předmětný pozemek prodat a žádá ZMě, aby rozhodlo a  určilo  kupujícího,“ bylo uvedeno v důvodové zprávě, kterou dostali zastupitelé na stůl.
Diskuse se týkala hlavně toho, zda je postup, že jeden z předkladatelů „přehodí“ svou původní nabídku na základě jednání s úřadem správný z pohledu zákona. Zastupitelé nakonec pověřili radu města, aby zrušila záměr prodeje a vyhlásila záměr nový s tím, že nabídky mohou uchazeči podat do 30. 11. 2017 a tyto nabídky budou otevřeny na zasedání zastupitelstva města, které rozhodne o prodeji pozemku.

Diskuse se rozvinula také o poslední předložené majetkové změně – prodeji pozemků v lokalitě Votice – U Vodojemu. Zastupitelstvo města na svém 22. zasedání schválilo záměr prodeje pozemků o celkové výměře 429  m² v katastrálním území Votice.  „Přes uvedené pozemky vedou inženýrské sítě – vodovod, napájecí a ovládací kabely k vodojemu, optické kabely, elektrické nadzemní vedení včetně sloupu. V případě prodeje bude na pozemcích zřízeno věcné břemeno – služebnost inženýrské sítě zřízení a vedení vodovodního řadu ve prospěch Města Votice. Územním plánem jsou pozemky částečně v zastavitelném území a částečně jsou určeny pro zeleň a dopravní infrastrukturu. V současnosti je na předmětné pozemky uzavřena smlouva o bezplatné výpůjčce s majitelem sousední nemovitosti,“   uváděla důvodová zpráva, předložená zastupitelstvu města. K uvedenému záměru přišly dvě nabídky – nabídka zastupitele Miroslava Kaňky (Nestraníci) a jeho manželky (ve výši 200 Kč/m²) a nabídka Viktora Červa, úředníka Městského úřadu Votice, který nabídl kupní cenu ve výši 262 Kč/m².  Šlo především o cestu, která přes pozemky vede a zachování přístupu na pozemky pod Majstrovkou.  Zastupitelé nejprve hlasovali o prodeji pozemků oběma zájemcům. Ani jeden z návrhů nebyl přijat, proto pozemky prozatím prodány nebudou.

Foto: Videozáznam ze zasedání zastupitelstva. Kamera: M. Brdek

 

Komentujte

  Subscribe  
Upozornit na