O čem jednali zastupitelé 27. března 2017?

Den před posledním možným termínem se v pondělí 27. března v počtu třinácti sešlo městské zastupitelstvo (nepřítomni byli: Mgr. Jiří Čáp, Bc. Marie Kumštová, Bohumil Spálenka, Ing. Bohumil Spálenka, Mgr. Jiří Stuchlík, Petr Vodňanský).
Votické noviny o zasedání krátce informovaly v čísle z 31. 3. na straně 1 v textu s titulkem Bilancoval se rok 2016. Na závěr textu bylo uvedeno „Dokončení zprávy ze zastupitelstva včetně podrobných informací najdete v příštím čísle VN.“ Jelikož číslo z 13. 4. obsahovalo pouze v rubrice Usnesení (str. 2 a 3) Informace z 20. zasedání zastupitelstva, které přinesla Mgr. Jaroslava Ptáčková, rádi bychom občany seznámili podrobněji s některými z našeho pohledu důležitými body jednání.

Studie poukázala na nutnost posílit zdroje pitné vody
Po formálních náležitostech, provázejících začátek každého zasedání, předal starosta Jiří Slavík, který zasedání řídil, slovo místostarostovi Martinu Ratajovi. Ten informoval zastupitele o zpracování koncepční studie „Posílení zásobování pitnou vodou města Votice“. Připomněl sucho v roce 2015, kdy nejen ve Voticích byl nedostatek vody. Uvedl, že město Votice ve spolupráci se společností COMPAG oslovily společnost Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s, která zpracovala studii proveditelnosti na posílení zásobování pitnou vodou. Přivítal Ing. Jiřího Cihláře, který prezentoval výsledky studie a představil navrhovaná řešení. Studie ukázala zaručenou využitelnou kapacitu zdroje, tj. vodu k realizaci v prameništích Kouty, Líštěnec, Mysletice – Buchov a Beztahov. Zohlednila maximální povolené odběry, technické možnosti zdrojů a systém dopravy a „sucho“. Ing. Cihlář upozornil, že v období podprůměrných srážek a maximálních odběrů vody ze sítě současná kapacita zdrojů vykazuje deficit 3 l/s. Zdůraznil, že město Votice má výhodu, že má velký vodojem, který pokryje odstávku všech zdrojů až na 48 hodin. Na základě vyhodnocení, aby byla pokryta aktuální potřeba vody a výhledová potřeba vody, navrhl opatření, která jsou rozdělena do dvou etap. Etapa I. – neodkladná opatření – připojit do systému jímací vrty VT – 6 a VT – 7 v prameništi Kouty, které slouží jako náhradní zdroje. V tomto případě by musela být postavena úpravna vody, protože vrty jsou kontaminované železem a manganem.  Etapa II. – navazující opatření – vyhledání nového prameniště v lokalitě Amerika, odstranění znečištění z kontaminovaného vrtu ST – 5 v prameništi Líštěnec. Ing. Cihlář představil návrh technických řešení i technologie úpravny vody. Ve studii společnost posoudila i stavbu přivaděče VDJ Votice – Masarykovo náměstí. Navržené varianty byly ekonomicky vyhodnoceny a navrženy možnosti financování s využitím výzvy č. 8/2016 Ministerstva životního prostředí. Předpokládané náklady na Etapu I. – zprovoznění záložních vrtů VT-6 a VT-7 v prameništi Kouty jsou odhadnuty na 15 milionů korun. Etapa II., zahrnující vyhledání nového prameniště – lokalita Amerika na 8 až 18,5 milionu korun, zde se jedná o velmi hrubý odhad závislý na výsledcích hydrologického průzkumu. V případě odstranění znečištění z kontaminovaného vrtu ST-5 v prameništi Líštěnec přibydou náklady spojené s úpravnou vody. Zastupitele Zdeňka Stárka zajímalo, zda by bylo možné docílit ve vodojemu větší zálohy vody pro případ sucha. Jak vyplynulo z odpovědi Ing. Cihláře, touto možností by si město dlouhodobě příliš nepomohlo.  Zastupitel Radek Pohan se zeptal na možnost vyčistit a prohloubit stávající zdroje. Ing. Cihlář ve své odpovědi upozornil na riziko, které by s sebou nesl zásah do zářezů v okolí silnice E 55 – vrty je možné prohloubit, ale v případě historických zářezů je doporučeno do nich příliš nezasahovat. Místostarosta Martin Rataj doplnil, že co se týká kontaminovaného vrtu v prameništi Líštěnec, mluvil s paní Potočářovou, která dělá v této lokalitě průzkum. Ta potvrdila, že vrt je kontaminován, ale čekala horší situaci. Sdělil, že nikdo není v současné době schopen říct, jak dalece jsou vrty kontaminované a jak se kontaminace bude šířit. Ing. Cihlář doplnil, že buď bude město žít s rizikem, že se něco stane, anebo ne. Musela by být provedena analýza rizik, která se dělá při sanaci ekologických zátěží a je finančně velmi náročná. Z tohoto důvodu by městu doporučil jinou alternativu řešení. Do diskuse se dále zapojili Radek Pohan a Jan Kučera. Ten vznesl dotaz, proč nejsou do projektu zahrnuty i vrty č. 2 a č. 4 v prameništi Kouty. Ing. Cihlář uvedl, že kvalita vody zde není dostačující. Musela by se využít úpravna vody, v současné době voda ve Voticích nepodléhá žádné úpravě. Jakmile se bude voda upravovat, zvyšují se provozní náklady. Předpokládá se, že vrty v lokalitě na Americe nebude nutné upravovat, proto je toto jedno z navrhovaných řešení. Ing. Jiří Cihlář dále uvedl, že pokud by město chtělo žádat o dotaci, program SFŽP je vyhlášen do roku 2020 ve čtyřech osách. Upozornil, že pokud by se město rozhodlo žádost o dotaci podat, než se připraví všechny podklady, přichází v úvahu dotační výzva v říjnu 2018 s realizací v roce 2019. Martin Rataj podotkl, že pokud město bude chtít tento problém řešit, musí začít co nejdříve. Období sucha může přijít kdykoliv, a to i několik let po sobě. Jiří Slavík uvedl, že by byl rád, aby zastupitelé předané informace zvážili a na příštím zasedání vznesli své návrhy a určili, jakou cestou se město bude v budoucnu, co se týče zásobování pitnou vodou, ubírat.

Studie proveditelnosti Posílení zásobování pitnou vodou Města Votice:

prezentace_2017_02_08


Video ze zasedání zastupitelstva, natočené Miroslavem Brdkem:

 

Komentujte

  Subscribe  
Upozornit na